www.torun.com.pl

Regulamin konkursu

Poniższy regulamin dotyczy zasad przebiegu konkursu, wyłaniania zwycięzców, oraz uczestnictwa w konkursie: „Modna Torunianka”. Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń (www.torun.com.pl) ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń.

Panie zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń zwany dalej („Organizator Konkursu”),

2 .Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział Panie w wieku od 16 lat (niepełnoletnie uczestniczki muszą posiadać pisemną zgodę rodzica, bądź opiekuna prawnego. Formularz wysyłamy po wcześniejszym kontakcie mailowym).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym zdjęciem (sylwetka).

3. Zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej, należą do portalu oraz mogą być wykorzystane do celów reklamowych właściciela portalu oraz jego partnerów/sponsorów.

4. Właściciel portalu decyduje o czasie i miejscu odbycia się sesji zdjęciowej.

5. Kandydatki wysyłając zgłoszenie, potwierdzają zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptację.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie kandydatka musi spełnić następujące warunki:

a) wykonać zdjęcie w przygotowanej przez siebie stylizacji,
b) w formularzu załączyć jedno zdjęcie konkursowe, które ukazywać będzie całą stylizację (zdjęcie powinno być wyraźne, (prostokątne lub kwadratowe) na którym będzie wyraźnie widać twarz kandydatki).

§3
Zasady przebiegu konkursu

1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Pań

2. Konkurs trwać będzie przez miesiąc, co miesiąc. Co miesiąc za pomocą głosowania czytelników portalu, wyłoniona zostanie 1 zwyciężczyni.

3. Jedna osoba, może wygrać tylko raz,

4. Zgłoszenia przyjmowane są w ciągu pierwszych 10 dni każdego miesiąca, około 11 dnia następuje blokada zgłoszeń, tym samym zaczyna się etap oddawania głosów na kandydatkę. Głosować można przez 2 tygodnie, po tym czasie następuje zamknięcie możliwości głosowania i wyłonienie zwyciężczyni, która uzyska największą ilość głosów. Ogłoszenie zwyciężczyni nastąpi w ostatnim tygodniu miesiąca.

a) czas trwania konkursu w lutym:
- przyjmowanie zgłoszeń od: 06.03.2017 do 19.03.02.2017 r. do godz. 00:00
- głosowanie od 20.03.2017 od godz. 8:00 do 31.03.2017 r. do godz. 12:00

5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów i firm.

6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania,

b) podaje nieprawdziwe dane,

7. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz graficznych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory wchodzące w skład Zadania Konkursowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§4
Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcą zostanie osoba, która w ciągu wyznaczonych dni trwania konkursu, uzyska najwięcej głosów.

§5
Sponsorzy akcji:

Sesja zdjęciowa -  Marta Chruścińska Photography

Metamorfoza  - Studio Fryzjerskie Wizard

Makijaż - Salon Urody Eliksirium

Biżuteria - Jubiler Eliza

Kwiaty/bukiety/wianki przygotuje -  Kwiaciarnia Calla

Stylizacja - Glamour Collection


§6
Wydanie nagród w konkursie

1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 15 dni roboczych od momentu ogłoszenia zwycięzców,
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska oraz opublikowanie zdjęć konkursowych na portalu oraz na Facebook'u.

 

 

ZDJĘCIA ARCHIWALNE