www.torun.com.pl

Regulamin konkursu

Poniższy regulamin dotyczy zasad przebiegu konkursu, wyłaniania zwycięzców, oraz uczestnictwa w konkursie: „Modna Torunianka”. Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń (www.torun.com.pl) ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń.

Panie zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

§1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń zwany dalej („Organizator Konkursu”),

2 .Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§2

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział Panie w wieku od 16 lat (niepełnoletnie uczestniczki muszą posiadać pisemną zgodę rodzica, bądź opiekuna prawnego. Formularz wysyłamy po wcześniejszym kontakcie mailowym).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym zdjęciem (sylwetka).

3. Zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej, należą do portalu oraz mogą być wykorzystane do celów reklamowych właściciela portalu oraz jego partnerów/sponsorów.

4. Właściciel portalu decyduje o czasie i miejscu odbycia się sesji zdjęciowej.

5. Kandydatki wysyłając zgłoszenie, potwierdzają zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptację.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie kandydatka musi spełnić następujące warunki:

a) wykonać zdjęcie w przygotowanej przez siebie stylizacji,
b) w formularzu załączyć jedno zdjęcie konkursowe, które ukazywać będzie całą stylizację (zdjęcie powinno być wyraźne, (prostokątne lub kwadratowe) na którym będzie wyraźnie widać twarz kandydatki).

§3
Zasady przebiegu konkursu

1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Pań

2. Konkurs trwać będzie przez miesiąc, co miesiąc. Co miesiąc za pomocą głosowania czytelników portalu, wyłoniona zostanie 1 zwyciężczyni.

3. Jedna osoba, może wygrać tylko raz,

4. Zgłoszenia przyjmowane są w ciągu 10 dni każdego miesiąca, około 11 dnia następuje blokada zgłoszeń, tym samym zaczyna się etap oddawania głosów na kandydatkę. Głosować można przez tydzień, po tym czasie następuje zamknięcie możliwości głosowania i wyłonienie zwyciężczyni, która uzyska największą ilość głosów. Ogłoszenie zwyciężczyni nastąpi w ostatnim tygodniu miesiąca.

a) czas trwania konkursu w lutym:
- przyjmowanie zgłoszeń od: 10.04.2017 do 19.04.02.2017 r. do godz. 00:00
- głosowanie od 20.04.2017 od godz. 8:00 do 25.04.2017 r. do godz. 12:00

5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów i firm.

6. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania,

b) podaje nieprawdziwe dane,

7. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz graficznych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory wchodzące w skład Zadania Konkursowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§4
Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcą zostanie osoba, która w ciągu wyznaczonych dni trwania konkursu, uzyska najwięcej głosów.

§5
Sponsorzy akcji:

Sesja zdjęciowa -  Marta Chruścińska Photography

Metamorfoza  - Studio Fryzjerskie Wizard

Makijaż - Salon Urody Eliksirium

Biżuteria - Jubiler Eliza

Kwiaty/bukiety/wianki przygotuje -  Kwiaciarnia Calla

Stylizacja - Glamour Collection


§6
Wydanie nagród w konkursie

1. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 15 dni roboczych od momentu ogłoszenia zwycięzców,
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska oraz opublikowanie zdjęć konkursowych na portalu oraz na Facebook'u.

 

 

ZDJĘCIA ARCHIWALNE