www.torun.com.pl

Regulamin konkursu

 

 

Poniższy regulamin dotyczy zasad przebiegu konkursu, wyłaniania zwycięzców, oraz uczestnictwa w konkursie: „Modna Torunianka”, który organizuje portal Wirtualny Toruń www.torun.com.pl, fanpage na Facebooku: Wirtualny Toruń

 

Panie zainteresowane udziałem w konkursie, proszone są o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

 

§1

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

1. W konkursie mogą wziąć udział Panie w wieku od 18 lat.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym zdjęciem (sylwetka).

 

3. Zdjęcia wykonane podczas sesji zdjęciowej, należą do portalu oraz mogą być wykorzystane do celów reklamowych właściciela portalu oraz jego partnerów/sponsorów.

 

4. Właściciel portalu decyduje o czasie i miejscu odbycia się sesji zdjęciowej.

 

5. Kandydatki wysyłając zgłoszenie, potwierdzają zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptację.

 

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie kandydatka musi spełnić następujące warunki:

a) wykonać zdjęcie w przygotowanej przez siebie stylizacji,

b) w formularzu załączyć jedno zdjęcie konkursowe, które ukazywać będzie całą stylizację (zdjęcie powinno być wyraźne, (prostokątne lub kwadratowe) na którym będzie wyraźnie widać twarz kandydatki).

 

§2

Zasady przebiegu konkursu

 

8. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Pań

 

9. Konkurs trwać będzie przez miesiąc, co miesiąc. Co miesiąc za pomocą głosowania czytelników portalu, wyłoniona zostanie 1 zwyciężczyni.

 

10. Jedna osoba, może wygrać tylko raz,

 

11. Zgłoszenia przyjmowane są w ciągu pierwszych 10 dni każdego miesiąca, około 11 dnia następuje blokada zgłoszeń, tym samym zaczyna się etap oddawania głosów na kandydatkę. Głosować można przez 2 tygodnie, po tym czasie następuje zamknięcie możliwości głosowania i wyłonienie zwyciężczyni, która uzyska największą ilość głosów. Ogłoszenie zwyciężczyni nastąpi w ostatnim tygodniu miesiąca.

 

a) czas trwania konkursu w styczniu:

- przyjmowanie zgłoszeń od: 2.01.2017 do 15.01.2017 r. do godz. 00:00

- głosowanie od 16.01.2017 od godz. 8:00 do 26.01.2017 r. do godz. 12:00

 

12. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami, w celu promocji produktów i firm.

 

13. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

 

a) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania,

b) podaje nieprawdziwe dane,

14. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.

15. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz graficznych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory wchodzące w skład Zadania Konkursowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§3

Zasady wyłaniania zwycięzców

 

16. Zwycięzcą zostanie osoba, która w ciągu wyznaczonych dni trwania konkursu, uzyska najwięcej głosów.

§4

Sponsorzy akcji:

 

18. Sesja zdjęciowa, wykonana będzie przez  Marta Chruścińska Photography

 

19. Metamorfoza dokonana będzie w salonie fryzjerskim Wizard

 

20. Makijaż wykona Maria Minicz - Salon Urody Eliksirium,

 

21. Biżuterię podaruje Jubiler Eliza

 

22. Kwiaty/bukiety/wianki przygotuje Kwiaciarnia Calla,

 

23. Stylizacja Glamour Collection 

 

 

§5

Wydanie nagród w konkursie

24. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 15 dni roboczych od momentu ogłoszenia zwycięzców,

25. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 

§6

Postanowienia końcowe

26. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

27. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska oraz opublikowanie zdjęć konkursowych na portalu oraz na Facebook'u.

 

 

ZDJĘCIA ARCHIWALNE